Protokół z oceny ofert w trybie zapytania ofertowego: Pliki do pobrania - format pliku pdf


Zaproszenie do złożenia oferty

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy w pomieszczeniach socjalnych w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie w ramach projektu nr: RPLU.11.02.00-06-0073/18, pn. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne , Działanie 11. 2 Usługi społeczne i zdrowotne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania - format pliku zip