Protokół z oceny ofert w trybie zapytania ofertowego: Pliki do pobrania - format pliku pdf


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa wraz z montażem sprzętu i oprzyrządowania do terapii Biofeedback EEG oraz przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia I stopnia dla 2 pracowników w zakresie prowadzenia terapii metodą Biofeedback EEG w ramach projektu nr: RPLU.11.02.00-06-0073/18, pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne , Działanie 11. 2 Usługi społeczne i zdrowotne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plik do pobrania w formacie zip