20.12.2019

Protokół z przeprowadzonego przeglądu ofert cenowych

Pliki do pobrania


10.12.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę asortymentu w postaci testów psychologicznych, publikacji/podręczników specjalistycznych w ramach projektu nr: RPLU.11.02.00-06-0073/18, pn. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania