MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:
Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000068400, posiadającym REGON: 110197664, NIP: 5651337789, tel.: /+48/ 797 702 705, fax: /82/ 572 41 70, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwany dalej „Szpitalem”.

Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych SPZOZ Włodawa, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Szpitala. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny przetwarzane będą, w celach:

− zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników pomieszczeń na podstawie art. 23a ustawy o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190);

− zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji na podstawie art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917), art. 9 ust.2 lit. h RODO.

Systemy monitoringu wizyjnego obejmują wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) i Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Monitoring wizyjny jest wprowadzony w sali chorych na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM) w celu ratowania życia lub zdrowia na podstawie art. 9 ust.2 lit. c RODO.

Dane osobowe z monitoringu wizyjnego:

1) udostępniane będą wyłącznie na żądanie podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;

2) przechowywane będą w zależności od zastosowanego rozwiązania technicznego danego systemu monitoringu wizyjnego przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania z zastrzeżeniem przypadku, gdy nagrania obrazu będą stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, termin przechowywania danych ulegnie przedłużeniu do czasu jego prawomocnego zakończenia;

3) nie będą poddawane żadnej formie zautomatyzowanego przetwarzania, w szczególności profilowaniu;

4) nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści tych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.